Zasady znakowania

zwierząt

Kolczyki dla świń

Oznakowanie zwierząt polega na:

  • W przypadku bydła: założeniu na obu małżowinach usznych kolczyków albo duplikatu kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego umożliwiającym dokonanie indywidualnej identyfikacji każdej sztuki,
  • W przypadku owiec i kóz: założeniu na obu małżowinach usznych kolczyków albo duplikatu kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego umożliwiającym dokonanie indywidualnej identyfikacji każdego zwierzęcia, w przypadku owiec i kóz nieprzeznaczonych do handlu wewnątrzwspólnotowego, założeniu na lewej małżowinie usznej kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego oraz założeniu na prawej małżowinie usznej kolczyka zawierającego elektroniczny identyfikator z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego w przypadku owiec i kóz urodzonych po 31 grudnia 2009 r. i przeznaczonych do handlu wewnątrzwspólnotowego,
  • W przypadku świń: wytatuowaniu na grzbiecie lub obu małżowinach usznych numeru identyfikacyjnego zwierzęcia gospodarskiego albo założeniu na lewą małżowinę uszną kolczyka z numerem identyfikacyjnym zwierzęcia gospodarskiego, albo duplikatu kolczyka.

Numer identyfikacyjny bydła, owcy i kozy jest numerem umożliwiającym dokonanie indywidualnej identyfikacji każdego zwierzęcia oraz ustalenie, w której siedzibie stada zwierzę się urodziło.

Numer identyfikacyjny świni jest numerem siedziby stada, w której zwierzę się urodziło lub w której po raz pierwszy zostało zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych.


Obowiązki posiadacza zwierząt w ramach systemu IRZ ARiMR:

Posiadacz zwierzęcia jest zobowiązany do jego oznakowania i zgłoszenia tego faktu Agencji ARiMR przed opuszczeniem przez zwierzę gospodarstwa lub
  • w terminie do 7 dni od dnia urodzenia zwierzęcia - w przypadku bydła
  • w terminie do 180 dni od urodzenia - w przypadku owiec i kóz
  • bezwłocznie, a fakt ten zgłosić nie później jednak niż przed dniem opuszczenia przez zwierzę gospodarskie siedziby stada - w przypadku świń

Zwierzęta kupione z krajów Unii Europejskiej przy wjeździe do Polski zachowują dotychczasowe oznakowanie. Nie wolno usuwać kolczyka lub zastępować go innym. W przypadku utraty lub uszkodzenia kolczyka należy złożyć zamówienie na jego duplikat na odpowiednim formularzu, a po otrzymaniu kolczyka z tym samym numerem, założyć go odpowiedniemu zwierzęciu.

Zwierzęta przywiezione spoza Unii Europejskiej otrzymują nowy numer identyfikacyjny, zgodny ze wzorem obowiązującym dla danego gatunku zwierząt i muszą zostać oznakowane tym numerem (zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt).

Tu sprawdzisz status zamówienia.
Aby sprawdzić status swojego zamówienia podaj numer producenta składający się z 9 cyfr oraz 5 ostatnich cyfr dowolnego numeru kolczyka znajdującego się w zamówieniu.